Školská rada

Školská rada při Základní škole a mateřské škole, Frýdek–Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, byla zřízena Usnesením Rady města Frýdku-Místku č. 25/70/2005 ze dne 28. 6. 2005. Školská rada sdružuje zástupce zřizovatele školy, rodičů žáků a učitelů.

Členové školské rady:

Monika Mužná (zákonný zástupce nezletilých žáků; email: movalkova zavináč seznam.cz)

Romana Mohylová (zákonný zástupce nezletilých žáků)

Jana Čechová (zástupce zřizovatele)

Milada Tkačíková (zástupce zřizovatele)

Alena Cittová (zástupce pedagogických pracovníků)

Šárka Laucká (zástupce pedagogických pracovníků)

V posledních volbách do školské rady dne 1 .1. 2015 byli zvoleni na období 2015-2018 za zákonné zástupce nezletilých žáků Monika Mužná (předseda) a paní Romanu Mohylová za pedagogické pracovníky Mgr. Alena Cittová a dne 21. 1. 2016 byla zvolená Mgr. Šárka Laucká . Zástupci zřizovatele: paní Šárka Čerňáková a Ing. Milada Tkačíková.

Schůzky školské rady se konají 2 x ročně, v únoru a srpnu.

Volby do školské rady 21. 9. 2017

Volby do školské rady 21. 9. 2017.pdf

Zápis ze zasedání šk. rady 31. 8. 2017

Zápis ze zasedání SR 31.8.2017.doc

Volby do Školské rady

nominace kandidátů voleb 2017.docx

Nominační lístek kandidátů do rady pro volby 21. 9. 2017

volby+do+školské+rady 2017.docx

Zápis ze zasedání 26. 1. 2017

zápis leden 17.docx

Doplňkové volby do školské rady

Doplňkové+volby+do+školské+rady.docx

Volby do školské rady

Volbydoškolskerady16.10.2008.doc

Zápis ze zasedání šk. rady 29. 8. 16

Zápis+ze+zasedání+SR+29.8.2016.docx

Zápis ze zasedání šk. rady 4. 3. 10

ZápiszezasedáníŠR04_03_2010.pdf

Ze Školského zákona č. 561/2004 Sb, v platném znění:

§ 167

§167 (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

§167 (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

§167 (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

§167 (4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

§167 (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

§167 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

§167 (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

§168 (1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

§168 (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

§168 (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

§168 (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.