Globe

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno 111 zemí ze všech kontinentů. Nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů, přirozeně podporuje přírodovědné předměty.

Školní rok 2019/2020

… Každý rok je bádání zaměřeno na konkrétní část přírody (meteorologie, hydrologie, pedosféra, biosféra atd)

Budeme …

… hodně přemýšlet a klást otázky,…

… formulovat hypotézy…

… plánovat postup jejich ověření,…

… provádět pokusy…

… pozorovat a pečlivě zaznamenávat zjištěná data,…

… vyhledávat a třídit informace, vyhodnocovat výsledky,…

… formulovat závěry a hledat širší souvislosti…

…často spolupracovat ve skupinách a výsledky svých zkoumání prezentovat před ostatními.