Projekt "Prevence projevů rizikového chování a podpora přátelského prostředí ve škole."

Žáci od první do deváté třídy procházejí programem obsahujícím aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti zařadit se do kolektivu třídy a spolupracovat. Jsou rozvíjeny schopnosti rozeznat projevy sociální patologie a adekvátně svému věku na ni reagovat, například pomoci kamarádovi, kamarádce vyhledat pomoc. Důležitou součástí popsaného procesu je adaptační kurz na počátku šesté třídy a čtvrté třídy.

Z dotace, kterou poskytl Moravskoslezský kraj z dotačního programu „PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023“, hradíme adaptační kurz pro 6. třídu, 4. třídu a část workshopů primární prevence.